Archiv Červenec, 2014

Return of Nikola Tesla

Čtvrtek, 24 července, 2014
Nikola-Tesla-79th-Birthday-nikola-tesla-5005042-300-462

The discoverer

There were many people before us, many varied people, who were living their lives with, or without faith. Many people have dreams to became famous, rich (maybe I can say everyone without a small set of entirely different people). How you feel, this is a part when I will write his name… but his name was the most unimportant thing. People are often using unique names, words, symbols for their own profit and that is how it works on the Earth. One man was different, that is the important thing! He understand so everything is unity and so nothing even money can’t separate one man from rest.
I found this his quote:

Every living being is an engine geared to the wheelwork of the universe. Though seemingly affected only by its immediate surrounding, the sphere of external influence extends to infinite distance.

If you became interested in this man, here is a link to his biography: autobiography. There you can read about him, I think it is time that visions of this man should return!

To have or not to have, that is the question.

Čtvrtek, 17 července, 2014

Toto bude můj první článek zaměřený multijazyčně. Rozhodl jsem se tak z důvodu, že tento blog v historii navštívilo více lidí v zahraničí, než-li u nás a proto bych rád usnadnil přístup k mým myšlenkám i vám, kteří nejste zdatní ve znalosti českého jazyka. 

 

This would be my first article focused multilanguage. I decided for it, because this blog was visited by abroad visitors than in my home country. That is the reason why would I like to facilitate access to my thoughts and visions here on my blog although you aren’t experienced in the Czech language.

 

Bude to znít možná divně, ale zamysleli jste se už někdy nad tím, co to znamená něco „vlastnit“? Na první pohled se to zdá jako banální dotaz, ale copak žijeme věčně, abychom mohli „vlastnit“ v plném smyslu tohoto slova a co, když něco ztratíme, nebo je nám to odcizeno? Vlastnictví je skutečně vrtkavý pojem, ale vezměme si, jak nesvobodnými jsme se stali díky majetnictví. Vždyť samo vlastnictví dalo vzniknout otrokářství, vykořisťování, kradení a celkově nám v podstatě svázalo ruce, aniž bychom si to připustili. Většina z nás se omezuje na to co „vlastní“, co si koupili, nebo, jinak získali, nebo plánují získat. Pokud si ovšem uvědomíme, že vše je nám v podstatě k dispozici, jen si k tomu musíme umět najít správnou cestu, potom zjistíme, že není nic, co by nás omezovalo a tedy, že můžeme své ideje a svůj potenciál rozvíjet naplno. Abych to zkrátil, ve škole nás učí, jak dělit, ale ne, jak se dělit! Proto je dle mého názoru potřeba zauvažovat tímto směrem a protože máme internet a můžeme použít globální provázanosti světa, můžeme toho dokázat nepředstavitelně moc. Jak bylo již mnohokrát řečeno: „Stačí chtít.“.

It may sound strange, but have you ever wondered what does mean to „own“ something? At first point this seems like a trivial question, but we don’t live forever so we can’t „own“ in the full sense of the meaning and what if we lose something, or we are robbed? Ownership is really fickle concept, but look at how  we have become unfree because of possessiveness. Ownership resulted in the formation to slavery, exploitation, stealing, and overall we basically tied the hands without admittion. Most of us are limited in what we „own“,what you bought, or otherwise acquired or plan to acquire. If you realize that everything we are basically available, you just have to know how to find the right way to use it, then we find that there is nothing that would restrict us and therefore we should think by this way and have our potential on max. To make long story short, the teachers at school teach us how to divide, but not how to share! Therefore, in my thought we need to think this way because we have the internet and we can use the global interdependence of the world, that we can make incredibly much. As has been said many times: „Just want to.“.

Notion 2 / Tušení 2

Úterý, 15 července, 2014

…Proto naši vůdci vzali „moc“ do svých rukou, nakázali nám ostatním, abychom přestali posílat plody naší práce na to území, vytvořili oddíl, který nazvali „hledači pravdy“ a ten vyslali na ono nejmenované území, kam se dříve doposud nikdo ani neodvážil zabloudit. Po dlouhých měsících jsme od hledačů pravdy nedostali žádný vzkaz, žádnou informaci, měli jsme strach, že všichni zemřeli. Každý večer, jsme v sobě všichni měli ten strach, jenž nás sžíral, ten jed, který nám nedal klidně spát. až po necelém roce v zimě se stalo něco vskutku zvláštního. Bylo toho dne zataženo a kapky deště si prorážely cestu k zemi jako by je z nebe ždímali. Bouřkové mraky blýskaly a nebylo slyšet nic než hřmění a v jednu chvíli se to stalo! Oblaka se mírně rozestoupila a dovolila prolétnout objektu, který z dálky vypadal nejprve jako velká kapka vody. Přilétl do naší vesnice, přesně do středu, kde jsme brzy všichni vytvořili kruh zvědavců. Kapka levitovala asi půl metru nad zemí a pomalu se transformovala v polokouli a snášela se k zemi. Po chvíli dopadla na zem a po chvíli v ní začala nějaká reakce a začala se jako by vařit, z par, které stoupali k nebi se věřte, nevěřte utvářela jakási hubená postava a za pár vteřin nabyla plné formy. Všichni jsme byli vyděšení a zaskočení. Nikdo z nás netušil, co má dělat a všichni se strachem třásli. Tvor jehož bližší popis by zabral příliš stránek se zdál být neškodný snad jen pro malého chlapce, který se odtrhl od své matky a vydal se mu nebojácně vstříc. Chlapec přišel před něj, i když byl slyšet ze všech stran křik a obavy a natáhl mu na znamení dobré vůle pravou ruku. Tvor se na chlapce zadíval, poklekl k němu a promluvil lidským hlasem: „Lidé! Je to již tak dávno, kdy byl našimi předky tento svět obsazen, tak dlouho, kdy jste se stali otroky naší chamtivosti a namyšlenosti. Doba pokročila a rádi bychom se vám omluvili a jako gesto smíru jsme se rozhodli vaší planetu opustit. Naše rasa zde na vaší Zemi poznala spousty pravd a časem se dokázala dostat do poněkud jiné sféry existence. Nyní nadešel čas vám vrátit to, co je právem vaše.“. Potom, co prohlásil tato slova, proměnil se zpět na kapku a vznesl se k nebi, kde se vytvořila duha a začal pršet vskutku zvláštní déšť. Vše začalo růst, tráva voněla, bylo to cosi jako povzbuzovač přírody, ale bylo v tom více. Byla v tom láska. Všichni jsme dostali novou šanci, novou příležitost, zbavili jsme se strachu, po čase se s fascinujícími zprávami o odchodu našich mimozemských přátel vrátili i hledači pravdy a všichni jsme začali znovu budovat svět. Nikoliv však podle starých pravidel, ale zvolili jsme si nová, žili jsme s rozumem v našich dlaních a s otevřenými myslemi a srdci. Byl to nový začátek, nový start, nová možnost pro náš druh, všichni jsme se poučili a nadobro se odvrátili od zloby, válek, neúcty a všech ostatních útrap, se kterými jsme se setkávali v minulosti. Milovali jsme přírodu, naši Zemi, stali jsme se empatiky, kteří soucítili nejen s ostatními lidmi, ale i s květinami, zvířaty, naučili jsme se v mnohem větší míře využívat náš intelekt a brzy jsme byli schopni zázraků takových, které neměli dříve své místo ani ve fantaziích malých dětí. Byli jsme volní a plní života, dospěli jsme.