Archive for the ‘Reakce na vnější svět’ Category

Giving away

Čtvrtek, Prosinec 1st, 2016

Do you really know the feeling that you want give this life everything you can and more than the others? I had this feeling first time when I was much younger than now, but I wasn’t sure what I really feel.

I can only show you.. the result is on you all.

But it was pure – absolutely pure essence of giving. I know that this feeling (emotion).. who knows.. But it helped me to write my first poem and to compose my first song. Feelings like this can change the world and make it best place for life but it depends on everyone from us. We should act on our surroudings not through our senses but through these fascinating feelings which are in our hearts so deep (you know what I mean). In this age you can see around that words are loosing meanings, because of irony, profanities and so many others. That is not good!

Reklamy

Great ROCKer in child body?

Pátek, Červenec 22nd, 2016

His name is Taz Niederauer and at the age of ten he was performing in Ellen DeGeneres Show and also he made interview for Guitar Player Magazine in 2016. Now he is playing in musical School of Rock and although it is unbeliveable he made performance also with Buddy Guy or Scorpions band! For me he is legend even now. I want in this article introduce you to his fabulous distinctive playing style which is close to Jimi Hendrix. Here is his website: http://www.brandonniederauer.com/

@NiederauerMusic #TAZ #BrandonNiederauer

 

Why I make photos of statues

Středa, Duben 6th, 2016

Weird?! No, really. I started to make photographs of statues few years ago here in Brno town.

Everything started in park „Lužánky“ in centre. There is beautiful fountain with statues of small angels. I must say that I thought it will be nice photo. I made it with colors but much more I like greyscale photo.

angels_statue10631178_10152626824297557_5416089262350970938_o

Next one I made near to the center behind philharmonic. It is very realistic statue of woman with ancient features.

Soon afterthis shot I decided that I will make more photos. In this time I started to look around and I found many beautiful objects which fill my desire. Also I think so it is not necessary to make these photos only in Brno town. You can see in my collection photos from different destinations like Svitavy, Polička, Litomyšl etc. Here are a few of them.

20160326_125216  20160326_131736

 

 

Only month after Twitter launch

Pátek, Prosinec 11th, 2015

twitter-iconI will not lie to you. After the month Twitter had started, I was a computer geek (till today) who was gasping for useful and senseful innovations on the Internet. At the same time online video streaming was beginning. It was beginning of closer contact through which passed the Internet into a new phase of its existence. It’s such a simple carousel which is still turning and everyone dumps inertia somewhere else. My goal was (and still is) to raise awareness and to synchronize with the world and reality, as far as it goes. I will not lie, I was a teenager and I wanted to meet a girl I would get along with and that motivated me too.

On justin.tv which is http://www.twitch.tv now I received (don’t remember from whom) a reference to Twitter, so I registered. After x years I found out on https://twitter.com/followcz/status/366257889339379713 that I was the first one from our country. I wasn’t much surprised. I am online all the time, not for the amount of the information that accumulate here, but mainly for topicality and possibilities which are expanding in time. I tell you, this does not end that way, but it’s expanding and it is difficult to determine its direction, because it already engulfed us and I can say that we have become largely it’s part. It’s not about what someone uploads on the Internet, but who is this person.

Do Think.

Pouhý měsíc po spuštění Twitteru

Nebudu vám lhát, tou dobou jsem byl stejně jako dodnes nadšencem, který lapal na internetu po novinkách, co by mi dávaly smysl. V té době začínaly video streamy na webu a byl to začátek těsnějšího kontaktu, díky kterému přecházel internet do nové fáze své existence. Je to takový jednoduchý kolotoč, který se stále točí a každého odmrští setrvačností někam jinam. Mým cílem bylo a je dozvídat se více a synchronizovat se se světem a realitou, jak nejvíce to jde. Nebudu vám lhát, byl jsem dospívající a chtěl jsem se seznámit s dívkou, se kterou bych si rozuměl a to mě také motivovalo.

Na justin.tv, která je dnes http://www.twitch.tv, jsem dostal, už ani nevím od koho, odkaz na Twitter, tak jsem se registroval. Hle, po x letech jsem na https://twitter.com/followcz/status/366257889339379713 zjistil, že jsem byl tehdy první v ČR. Moc mě to nepřekvapuje. Sedím u internetu pořád, ne pro množství informací, které se zde hromadí, ale hlavně aktuálnosti
a možnosti, které se v závislosti na čase rozšiřují. Řeknu vám to takhle: ta cesta nekončí, jen se rozšiřuje, a proto je těžké určit její směr, neboť nás už obklopila a dá se říci, že nás již z větší části tvoří. Už to není o tom, co kdo na internet dá, ale o tom, co v dotyčném člověku je.

Popřemýšlejte.

Reappraisal value of human lives

Sobota, Leden 10th, 2015

We can’t be calm in our daily routine, when last few days hinted us so much creepy evil. I think the time for reappraise value of human lives has come. I am going to show you one of my drafts for your consideration. Islamic state is just gang of crazy fanatics building their faith on us the OTHERS! I am saying this: Every human life could be reappraised depend on how much he is suggestible. Actually it is easy to observe who has similar opinions and depending on how we perceive these opinions (thoughts, faith, or other) aren’t hard to distinguish from evil. So if the gang will grow and if will go by the way that is forcing them to kill others then their value should be negligible. It this cases should court or other institution determine their punishment or the way how to eliminate this problem. I think that we has been quite lenient.

I vote for restruction of this system.

Síla knih / Power of books

Úterý, Leden 6th, 2015

Nejspíš tento článek nebude nic převratného, nicméně rozhodl jsem se ho sem napsat, jednak protože jsem dlouho nic nepublikoval a jednak mně osobně se jeví tato problematika jako dost živá a řekl bych i podstatná.

Problem of free will


Díky tomu, že jsem v poslední době narazil na pár autorů, kteří mne zaujali, začal jsem více času věnovat knihám (Bergson, Henri; Green, Brian) a napadla mě celkem záludná myšlenka:

Do jaké míry ovlivňují naše myšlení knihy náš vlastní úsudek a do jaké míry jsme to stále ještě my, kdo uvažujeme nad danou problematikou?

Je to stále ještě náš svobodný úsudek? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že mívám celkem dost nepříjemný pocit, že myšlenky, které se mi honí hlavou, když nad problematikou probíranou v knize přemýšlím s odstupem času, nejsou mé vlastní, ale jsou to nevyhnutelně myšlenky implikované právě myšlenkami spisovatele, který svou práci takto zformuloval. Mám z toho pocit, že mi takto knihy upírají právo přemýšlet svobodně. V dnešní době masmediálních reklam se mi zdá tato problematika jako dost věrohodná, neboť jistě každý z nás má nějakou zkušenost s ovlivňováním vlastního úsudku. Tedy hlavní otázkou kterou bych zde rad vyslovil je:

Je dnes skutečně ještě možné myslet (rozhodovat se) svobodně?

Co je to vlastně absolutní svoboda mysli a je něco takového v dnešním světě vůbec možné? Nemyslím, že by bylo nepodstatné, že uvažuji zrovna tímto směrem, poněvadž na svobodnou vůli, když si uvědomíte, jsme odkázáni i v nejchoulostivějších situacích a to je v současném kapitalistickém pojetí světa velmi ošidné, až bych řekl nebezpečné. Nejspíše tomuto tématu budu věnovat více prostoru nejen zde na blogu, ale v mé mysli, poněvadž bych rád přispěl k svobodě každého z nás a také bych rád dal každému možnost, aby se sám rozhodl, jakou mírou se ovlivnit nechá a kolik prostoru dá svým vlastním rozhodnutím.

Return of Nikola Tesla

Čtvrtek, Červenec 24th, 2014
Nikola-Tesla-79th-Birthday-nikola-tesla-5005042-300-462

The discoverer

There were many people before us, many varied people, who were living their lives with, or without faith. Many people have dreams to became famous, rich (maybe I can say everyone without a small set of entirely different people). How you feel, this is a part when I will write his name… but his name was the most unimportant thing. People are often using unique names, words, symbols for their own profit and that is how it works on the Earth. One man was different, that is the important thing! He understand so everything is unity and so nothing even money can’t separate one man from rest.
I found this his quote:

Every living being is an engine geared to the wheelwork of the universe. Though seemingly affected only by its immediate surrounding, the sphere of external influence extends to infinite distance.

If you became interested in this man, here is a link to his biography: autobiography. There you can read about him, I think it is time that visions of this man should return!

To have or not to have, that is the question.

Čtvrtek, Červenec 17th, 2014

Toto bude můj první článek zaměřený multijazyčně. Rozhodl jsem se tak z důvodu, že tento blog v historii navštívilo více lidí v zahraničí, než-li u nás a proto bych rád usnadnil přístup k mým myšlenkám i vám, kteří nejste zdatní ve znalosti českého jazyka. 

 

This would be my first article focused multilanguage. I decided for it, because this blog was visited by abroad visitors than in my home country. That is the reason why would I like to facilitate access to my thoughts and visions here on my blog although you aren’t experienced in the Czech language.

 

Bude to znít možná divně, ale zamysleli jste se už někdy nad tím, co to znamená něco „vlastnit“? Na první pohled se to zdá jako banální dotaz, ale copak žijeme věčně, abychom mohli „vlastnit“ v plném smyslu tohoto slova a co, když něco ztratíme, nebo je nám to odcizeno? Vlastnictví je skutečně vrtkavý pojem, ale vezměme si, jak nesvobodnými jsme se stali díky majetnictví. Vždyť samo vlastnictví dalo vzniknout otrokářství, vykořisťování, kradení a celkově nám v podstatě svázalo ruce, aniž bychom si to připustili. Většina z nás se omezuje na to co „vlastní“, co si koupili, nebo, jinak získali, nebo plánují získat. Pokud si ovšem uvědomíme, že vše je nám v podstatě k dispozici, jen si k tomu musíme umět najít správnou cestu, potom zjistíme, že není nic, co by nás omezovalo a tedy, že můžeme své ideje a svůj potenciál rozvíjet naplno. Abych to zkrátil, ve škole nás učí, jak dělit, ale ne, jak se dělit! Proto je dle mého názoru potřeba zauvažovat tímto směrem a protože máme internet a můžeme použít globální provázanosti světa, můžeme toho dokázat nepředstavitelně moc. Jak bylo již mnohokrát řečeno: „Stačí chtít.“.

It may sound strange, but have you ever wondered what does mean to „own“ something? At first point this seems like a trivial question, but we don’t live forever so we can’t „own“ in the full sense of the meaning and what if we lose something, or we are robbed? Ownership is really fickle concept, but look at how  we have become unfree because of possessiveness. Ownership resulted in the formation to slavery, exploitation, stealing, and overall we basically tied the hands without admittion. Most of us are limited in what we „own“,what you bought, or otherwise acquired or plan to acquire. If you realize that everything we are basically available, you just have to know how to find the right way to use it, then we find that there is nothing that would restrict us and therefore we should think by this way and have our potential on max. To make long story short, the teachers at school teach us how to divide, but not how to share! Therefore, in my thought we need to think this way because we have the internet and we can use the global interdependence of the world, that we can make incredibly much. As has been said many times: „Just want to.“.

Notion 2 / Tušení 2

Úterý, Červenec 15th, 2014

…Proto naši vůdci vzali „moc“ do svých rukou, nakázali nám ostatním, abychom přestali posílat plody naší práce na to území, vytvořili oddíl, který nazvali „hledači pravdy“ a ten vyslali na ono nejmenované území, kam se dříve doposud nikdo ani neodvážil zabloudit. Po dlouhých měsících jsme od hledačů pravdy nedostali žádný vzkaz, žádnou informaci, měli jsme strach, že všichni zemřeli. Každý večer, jsme v sobě všichni měli ten strach, jenž nás sžíral, ten jed, který nám nedal klidně spát. až po necelém roce v zimě se stalo něco vskutku zvláštního. Bylo toho dne zataženo a kapky deště si prorážely cestu k zemi jako by je z nebe ždímali. Bouřkové mraky blýskaly a nebylo slyšet nic než hřmění a v jednu chvíli se to stalo! Oblaka se mírně rozestoupila a dovolila prolétnout objektu, který z dálky vypadal nejprve jako velká kapka vody. Přilétl do naší vesnice, přesně do středu, kde jsme brzy všichni vytvořili kruh zvědavců. Kapka levitovala asi půl metru nad zemí a pomalu se transformovala v polokouli a snášela se k zemi. Po chvíli dopadla na zem a po chvíli v ní začala nějaká reakce a začala se jako by vařit, z par, které stoupali k nebi se věřte, nevěřte utvářela jakási hubená postava a za pár vteřin nabyla plné formy. Všichni jsme byli vyděšení a zaskočení. Nikdo z nás netušil, co má dělat a všichni se strachem třásli. Tvor jehož bližší popis by zabral příliš stránek se zdál být neškodný snad jen pro malého chlapce, který se odtrhl od své matky a vydal se mu nebojácně vstříc. Chlapec přišel před něj, i když byl slyšet ze všech stran křik a obavy a natáhl mu na znamení dobré vůle pravou ruku. Tvor se na chlapce zadíval, poklekl k němu a promluvil lidským hlasem: „Lidé! Je to již tak dávno, kdy byl našimi předky tento svět obsazen, tak dlouho, kdy jste se stali otroky naší chamtivosti a namyšlenosti. Doba pokročila a rádi bychom se vám omluvili a jako gesto smíru jsme se rozhodli vaší planetu opustit. Naše rasa zde na vaší Zemi poznala spousty pravd a časem se dokázala dostat do poněkud jiné sféry existence. Nyní nadešel čas vám vrátit to, co je právem vaše.“. Potom, co prohlásil tato slova, proměnil se zpět na kapku a vznesl se k nebi, kde se vytvořila duha a začal pršet vskutku zvláštní déšť. Vše začalo růst, tráva voněla, bylo to cosi jako povzbuzovač přírody, ale bylo v tom více. Byla v tom láska. Všichni jsme dostali novou šanci, novou příležitost, zbavili jsme se strachu, po čase se s fascinujícími zprávami o odchodu našich mimozemských přátel vrátili i hledači pravdy a všichni jsme začali znovu budovat svět. Nikoliv však podle starých pravidel, ale zvolili jsme si nová, žili jsme s rozumem v našich dlaních a s otevřenými myslemi a srdci. Byl to nový začátek, nový start, nová možnost pro náš druh, všichni jsme se poučili a nadobro se odvrátili od zloby, válek, neúcty a všech ostatních útrap, se kterými jsme se setkávali v minulosti. Milovali jsme přírodu, naši Zemi, stali jsme se empatiky, kteří soucítili nejen s ostatními lidmi, ale i s květinami, zvířaty, naučili jsme se v mnohem větší míře využívat náš intelekt a brzy jsme byli schopni zázraků takových, které neměli dříve své místo ani ve fantaziích malých dětí. Byli jsme volní a plní života, dospěli jsme.

Henri Bergson – Čas a svoboda / Time and Free Will

Čtvrtek, Červen 26th, 2014

IMG_20140626_122558Následující výtah z knihy, kterou mám zrovna rozečtenou jsem se zde rozhodl zveřejnit, protože jsem v životě doposud nečetl moc knih, které by se mohly pyšnit tolik kvalitním obsahem a byly zároveň natolik vybízející k úvahám a proto bych vám prostřednictvím mého strohého listu rád nabídl tuto „ochutnávku“.

Co dělá z naděje tak intensivní libost je to, že budoucno, kterým disponujeme podle libovůle, jeví se nám současně v množství forem stejně se usmívajících, stejně možných. I kdyby se z nich uskutečnila ta nejvytouženější, je třeba obětovati ostatní, a pak bychom mnoho ztratili.
Idea budoucnosti, naplněná nekonečností možností, je tudíž plodnější než budoucnost sama, a proto se nachází více půvabu v naději než v majetku, ve snu než v realitě.

V následujícím příspěvku se budete moci těšit na pojednání (úvaze) o majetnictví a to jak hmotném, tak duchovním.